donderdag 10 oktober 2013

Welke Tattoo Kunstenaar zullen we nemen?

Scroll down for the English version!!! 

"Welke tatoeëerder moet ik nemen?" Of "bij welke tatoeëerder heb jij het laten zetten?" Dat zijn vragen die ik heel vaak krijg. Opzich natuurlijk logisch als je bedenkt hoeveel tatoeëerders er zijn. In Nederland alleen al duizenden. laat staan de kunstenaars die vanuit het buitenland komen om tijdelijk in Nederland te gaan werken! Elke tatoeëerder heeft zijn eigen specialiteit. De 1 doet graag oldscool. De ander Japans, of wat dacht je van 3D. Er zijn zo veel stijlen. Daarom is het slim om eerst helder te hebben wat wil ik? En dan bedoel ik niet: "doe maar bloemen of zo" want dat is wel erg algemeen. 1000den soorten bloemen. En in welke stijl dan? Of "bloemen met een slot,sleutel en ehhhh een schoen vind ik ook leuk en ehheee en vrouw. En dat in tribal, realistisch en een stukkie japans........" dat is wel erg veel interesses! Wees duidelijk. Kies 1 hoofd onderwerp, daar dan iets kleins bij maar hou het rustig.
Weet je het nog niet precies? Geeft niks. Google is je vriend. Ga plaatjes zoeken maar kopieer niet klakkeloos een tattoo. Het moet wel iets eigens hebben geen plakplaatje. Dat mogen dus ook best afbeeldingen zijn dat geen tattoo is maar wel wat je bedoeld! Het hoeft niet compleet uit gewerkt zijn maar wel goed verwoorden wat je ideeën zijn. Dan kan de tatoeëerder van je Keuze daar 1 ontwerp van maken. Precies wat jij wil.

Ik ben bijvoorbeeld jaren geleden naar Ron Rijks (website: shop) gegaan met de wensen: “een rug stuk, mag groot zijn, met een draak en een vrouw in gevecht met elkaar maar er wint niemand. De draak moet geen slangachtige zijn maar 1 met grote vleugels. De vrouw mag een beetje op mij lijken maar niet te bloot zijn.” Ik had dan geen plaatje maar hij wist precies wat ik bedoelde. En hij tekende wat voor mij. Dat liet hij aan mij zien en ik gaf dan aan wat ik mooi vond en wat niet. De Tekening was dus op mijn lijf geschreven (in koppertje). Uniek, precies wat ik wilde en zo hoort het! Later kwam er dan een achtergrond bij en zo past de tattoo precies mooi als geheel op mijn rug. Ron deed dat met een Japanse twist. Dat hoort bij Dat tafereel vind ik. Dat ging nog redelijk snel. Sommige mensen willen perse een Tattoo van een bepaalde artiest en dan bepalen ze samen een ontwerp. Dat kan ook maar dan moet je samen wel op 1 lijn zitten. En niet: "oh, hier heb ik nog een plaatje liggen dat plakken we er wel even op."
Ik ben nu met mijn been bezig en dat proces voordat er überhaupt een tattoo machine aan te pas kwam duurde wel 3 jaar denk ik. Ik wil daar niet te veel over uit weiden (tot ongenoegen van velen maar het is nog lang niet af en copie cats liggen op de loer :-p) het komt er op neer dat ik eerst een idee had. Niet echt precies, maar heel veel plaatjes verzameld had waaruit ik een selectie nam. Maar was er nog niet tevreden over. Toen werd het moeilijk want ik vond het lastig een tatoeëerder daarvoor te vinden en te overleggen. Want die zaten met hun studio zeker 1,5 uur rijden van mij vandaan. Doen sprak ik een tatoeëerder in de buurt die echt super mooie tattoo's maakte die aan mijn wensen voldeed.(dacht ik) Hij gaf mij een hele goede tip: ik ben niet de tatoeëerder die je zoekt, deze stijl ligt mij niet zo maar neem afbeeldingen van dezelfde tekenaar want nu heb je verschillende tekenstijlen door elkaar waardoor het een rommeltje wordt. Ga opzoek naar (prenten) boeken van die tekenaar of Google met zijn naam er in. En toen zag ik pas het definitieve ontwerp. En kon ik ook gerichter zoeken naar een Artiest. En weer ging ik zoeken op Internet, ging conventies bezoeken en vond haar! Maar ja Ze is goed….(ehh super goed!) en ik moest een jaar wachten tot er eindelijk een naald in mijn been werdt gezet. Nou dan heb je dus bedacht wat je wil en dan moet er een artiest bij. Je weet al wat, welke stijl Dus je kan gerichter zoeken. Je kan veel zien op internet maar niet alles. Er is zo veel keus. Naast de studio’s met vaak meerdere artiesten heb je ook veel thuis studio’s. Natuurlijk kan je iemand vragen die al een tattoo heeft bij wie die gezet is(dan moet het wel je stijl zijn) Je kan internetten maar hou er rekening mee foto’s kunnen mooier gemaakt zijn maar ook door slecht licht juist slechter uit komen. Je kan een naar een tatoeëerder toe gaan. Dan kan je in real life zien of zijn studio netjes is, hij of zij hygiënisch werkt, zijn of haar stijl je aan spreekt en of die het een beetje kan! Want is alles schoon? Lopen er geen beesten of kinderen rond de stoel? Gebruikt hij steriele naalden?, handschoentjes aan? Hoe ziet de inkt er uit? Ziet zijn werk er netjes uit? Lopen de lijnen strak en vloeiend in een puntje uit? Of is een puntje (of hoekje) geen punt maar een bolletje. Is het bobbelig gezet, zet hij de schaduwen goed? Natuurlijk kennen we allemaal voorbeelden zoals hier onder, (deze kunnen niet fouter ) maar kijk maar goed naar de tattoo’s die je voor bij ziet komen op facebook. Er zijn er veel die voor goedkoop gaan. Beter langer sparen dan goedkoop. Want ik zie veel trotse eigenaren voor bij komen waarvan ik wel denk…ojeeee zonde! Wil je er meerdere tegelijk bezoeken? Ga naar een Conventie! Op : https://www.facebook.com/Tattooplatform en http://worldtattooevents.com/category/netherlands/ lees je daar veel over. (de laatste is trouwens een wereldwijde site). Erg leuk om juist een buitenlandse conventie te bezoeken als dat kan want dan ben je pas echt vernieuwend bezig! In het buitenland kunnen tatoo’s er zo anders uit zien. En Neem dan natuurlijk je ideeën mee !!! dan kan je overleggen wat jij en de artiesten er van vinden,Want niet elke artiest wil ook wat jij wil graag zetten. Dat kan zijn omdat je ideeën nog niet concreet genoeg zijn maar ook omdat het gewoon niet zijn stijl is. Sommige zullen dan niet met je in zee willen gaan maar andere proberen dan hun stijl en ideeën door te drukken. Dat is lastig want zegt hij het dan om jou idee beter te maken? Of omdat hij gewoon zijn eigen plan wil door zetten? tja, aan jou de keus. Je kan bij een andere artiest natuurlijk altijd een second opinion vragen. Dan kan je daarna je ideeën aanpassen of gelijk een artiest aan het werk zetten. Dan bedoel ik niet gelijk tatoeëren maar 1 mooi ontwerp laten maken en datums prikken, “want geduld is een schone zaak” zegt oma)
En dan, Welk lichaamsdeel? Kan in overleg met de tatoeëerder natuurlijk. Want een ontwerp komt pas goed tot uiting als het met je lichaamslijnen mee loopt. Een panorama foto past niet op een iel armpje. En een lichaam is nu eenmaal niet een plat a4tje. Er kan zo maar een huidplooi, pigmentvlek of een navel in de weg zitten! Je ziet dus vaak dat het ontwerp zelf op het lichaam geplakt wordt en de achtergrond of kleine delen later bij getekend worden. Vraag ook goed na over de nazorg. Kan je bij hem terug komen als niet alles netjes genezen is? Wat kun je zelf er aan doen om de Tattoo goed te laten genezen? Meeste Tatoeëerders zijn zeer wel willend met hun service en hun uitleg dus profiteer daar van. En dan? Genieten, showen en dromen over een nieuwe!


English version!

Tattoo Artist What should we get? " What tattoo guy should I take ? " Ore "where did youget that tattoo?" These are questions that I get . Normal Questions when you consider how many tattooists there are. In the Netherlands thousands of them. And then the artists who come from abroad to work temporarily in the Netherlands! Every tattoo artist has his own specialty . The one does oldscool . The other one Japanese, or how about 3D . There are so many styles . Therefore it is smart to be clear about what you want. I do not mean: "do something with flowers or something " because that is very general. 1000s kinds of flowers .
And which style? Or " flowers,a lock, key and ehhhh a shoe I like and ehheee and woman . And that in tribal, realistic and little japanese style........ " that 's a lot of interests! Be clear . Choose one main subject , then something small with it but keep it simple. If you don’t know yet, Do not worry. Google is your friend . Go to search pictures but not copy blindly a tattoo photo . It must be something unique not copy,paste . you can print the pictures that isn’t a tattoo. But what your ideas are. It does not have to worked out , but the picture has to say what your ideas are . Then the tattoo artist of your choice can make one design of it. Then it will be exactly what you want .
For example, years ago I went to Ron Rijks (his tattoo shop) with the wish : " please a back piece , may be large, with a dragon and a woman fighting with each other, but no one wins. The dragon should not be a snake but one with big wings . The woman may seem a bit like me but not too sexy. " I had no picture but he knew exactly what I meant. And he drawn something for me . He showed it to me and I told him what I liked and what not. The drawing was something unique just for me, exactly what I wanted and so it should ! Later came the background behind it and so it fits the tattoo on my back. Ron did it with a Japanese twist. That went pretty fast! Some people want necessarily a Tattoo from a special artist and then think about a design. Than you and your tattooartist must have the same ideas about the tattoo.
Otherwise you get a tattoo that he already had, laying in a draw I am now busy with my leg and that process had already taken 3 years I think. Just thinking, searcing and talking with tattoo artist. Now 3 years later, finally a tattoo artist is tattooing it on my leg. I do not want talk too much about it because It’s something I never saw in tattoo land and there are many copy cats in the world. There was first an idea. Not really exactly , but had a lot of images collected from which I took a selection . But i was still not satisfied .It was difficult because I found it difficult having to find a tattoo artist that can make what I want . Ore because they had their studio 1.5 hour drive from my house .I talked to a tattoo artist in the neighborhood who really is very good and I tought that he was the artist that was suitable for my idea. ( I thought so) He gave me a very good tip . I'm not the tattoo artist you are looking for , this style does not fits me and take images from the same artist because now you have different character styles together that’s making a mess . Go looking for (picture) books of the artist that you like or Google with his name in it. And then I saw the final design . And I have a tattoo artist! Yes it’s 1,5 our to drive but it’s worth it. I was searching on the Internet for it, went to tattoo conventions and found her! But she is good .... ( ehh super good! ) And I had to wait a year until finally a needle went in my skin.

Well then you figured out what you want and then you need an artist. You can see a lot on the Internet but not all of it. There is so much choice. Besides the tattoo studio with several artists and also have many home studios. Of course you can ask someone who has already a tattoo but it must be your style. You can use the internet but please note that pictures can be made more beautiful but also come worse because bad light ore something. You can go to a tattoo artist . Then you can see in real life how his studio is look like , Does he or she works hygienic?,is his or her style good for you?, is everything clean? Are there any animals or children around the chair ? Does he uses sterile needles? , Gloves on? Is the Ink ok? Are the outlines straight? Or is the outline ending in a little round . Does he puts the shadows right? Of course you see on your facebook timeline. There are many who go for cheap. Please save first for quality. Because I see many proud tattoo owners showing there new one’s and I think ... o dear!!!Do you want see more tattoo artist at once? Go to a Convention! Look at: https://www.facebook.com/Tattooplatform and http://worldtattooevents.com/category/netherlands/ you read a lot about it. (the tatest link is actually a global site) . Very nice to visit a convention in another country if its possible because then you really innovate! Abroad can be the tattoo's so different. And take of course your ideas with you! then you can discuss what you and the artists think of it , because not every artist wants what you want. That may be because your ideas are not concrete enough , but also because it just is not his style . Some will not want to do business with you, but try other than their style and ideas by pressing . This is difficult because he says it to make your idea better Or because he just wants to put his own plan? well, it's your choice. You can always look for a second opinion from another artist . You can finally get an artist at your work . I do not mean equal tattooing but create a beautiful design and pick the dates, " because patience is good " says grandmother ;-) )
And then , which body part ? May, in consultation with the tattoo artist of course. Because a design comes only well if it is fits with your body lines . A panorama picture does not fit on a puny arm . And a body is simply not a flat A4 paper . There coult be a fold of skin , pigmentation or a navel in the way! Mostly they take the design itself and draw the background or small parts direcly on the body to be signed later .
Also ask about the aftercare .Can you come back at the tattoo artist if it’s not nicely healed ? What to do yourself to heal the Tattoo good? Most Tattooeerders are quite willing with their service and their explanations so take advantage of it .

And then? Enjoy, and dreams about a new tattoo .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten